വിവോയുടെ നെക്സ എ, നെക്സ എസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്നു

സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആരാധകർക്ക് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. വിവോ നെക്സയുടെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ ഇന്ത്യ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കമ്പനി. പ്രമുഖ…