അസൂസ് സെൻഫോൺ ഗോ 5.5 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: അസൂസ് തങ്ങളുടെ സെൻഫോൺ ശ്രേണിയിൽ പെട്ട പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണായ സെൻഫോൺ ഗോ 5.5 (ZB552KL) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 8,499…