അതിജീവന മാതൃകയായി കുഞ്ഞു മാനുഷി; സഹായഹസ്തവുമായി ഡോക്ടർമാരും

ജയ്പ്പൂർ: ഏഷ്യയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞെന്ന റെക്കോർഡിന് ഉടമയായ കുഞ്ഞു മാനുഷി ( Manushi ) മനുഷ്യന്റെ അതിജീവന പ്രതീക്ഷകൾക്കു മേൽ വെളിച്ചം…