സുഖനിദ്രയ്ക്ക് വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ട് അനുയോജ്യമോ?

നൈസർഗികമായ സുഖനിദ്രയാണ് (better sleep) നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനായി വളരെ വിചിത്രമായൊരു രീതി സ്വീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓമനകളായ വളർത്തു മൃഗത്തെ…