തായ് ലന്റ് വിസാ ഓണ്‍ അറൈവല്‍ ഫീസ് ഇരട്ടിയാക്കി

ബാങ്കോക്ക്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരുടെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണ കേന്ദ്രമാണ് തായ് ലന്റ്. സന്ദർശകർക്ക് ഇരുട്ടടി നൽകി ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെയുള്ള 18 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള…