ശുദ്ധജലം ഏവരുടെയും അവകാശം: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ജനീവ: മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ജലത്തിന് വേണ്ടിയാകും എന്ന പ്രവചനം വാസ്തവമായിത്തീരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരണപട്ടിക നൽകുന്നത്. കണക്കുകളനുസരിച്ച് ലോക…